Игри

Адвокатски кантори

Информация за страница Търговско право

   По своята същност търговско право представлява дял от частното право, като и то добива широка популярност през последните години. Това е система от норми, която трябва да урегулира обществените отношения между търговците. Независимо дали те са в ролята на купувачи или продавачи, във всеки един от тези два случая се налагат съответните норми и узаконяване на сделки, в противен случай може да се стигне до извършването на престъпно по характер деяние. Също така този дял от правото трябва да регулира и онези дейности, които търговците извършват в процеса на осъществяване на техния замисъл. Търговско правните субекти е другото наименование на търговците, които са занимаващи се с различна по вид търговия. Правоспособността, правната индивидуализация и организацията им са предметите на дейност, които пряко се засягат от дейността на ТП. Що се отнася пък до търговските взаимоотношения, те възникват на базата на правната норма по силата на осъществени юридически факти и състоящи се от права и задължения от търговски тип.

    Общо четири на брой са принципите на търговско право, които се считат за основополагащи в тази наука и които неизменно заемат първо място винаги, когато се стигне до искане на консултации или съвети в тази сфера. Това е първо принципът на правната самостоятелност и автономност, която трябва да притежават частните търговски субекти. Равенството на частноправните субекти е вторият от четирите принципа, а на трето и четвърто място се нареждат съответно възмездно – еквивалентният характер на търговските отношения, което се състои от заплащане на стоки и услуги и свободата на конкуренцията. Не на последно по важност място към нея се числи и забраната за нелоялната конкуренция, която е част от този финален четвърти принцип. Така подредени, те дават поне обща и повърхностна представа за същността на правото от типа търговско. В наши дни може да се каже, че търговията е навсякъде около нас, без значение с какви средства на размяна се извършва. Възможно е например да се осъществи посредничество, като в ролята на посредник влизат парите. Що се отнася пък до натуралната размяна, тя се състои в обмяната на една стока срещу друга.

     Поне седем или осем на брой пък са главните източници на търговско право, които залягат в основата на неговите създаване и практикуване. Закон за защита на конкуренцията и Закон за банките и кредитното дело трябва несъмнено да се споменат като водещи, когато се касае за закони от търговско естество. Подзаконовите нормативни актове са друг аспект, който заслужава вниманието на хората. Търговете и оценка на обектите, които се подлагат на приватизация са още две от нещата, които са пряко свързани с тази част от правната наука. ЗЗД, известен още като Закон за задълженията и договорите е ключов закон, който по всяка вероятност е много добре познат на повечето хора. Причината за това е логична – всички те са или работодатели, или работници и като такива трябва да са запознати с това, което могат да претендират и което трябва да изпълняват. Правото от типа търговско е обект на огромен интерес от страна на много следващи юристи.

Етикети:   Наказателно право , Административно право
eXTReMe Tracker